99. 4.8.2006, friday

Unicef Young Envoys Club Variety Show 2006@
Jockey Club Auditorium, HK Polytechnic University

1. martin
2. fing fing o
U

@

@

@

@

@

@

@

@

@

sacond.jpg (53594 bytes)